عنوان آزمون تاریخ برگزاری زمان دقیق
آزمون ماک PTE 1398/11/08 سه شنبه 08-11-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون ماک PTE 1398/11/20 یکشنبه 20-11-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون ماک PTE 1398/12/04 یکشنبه 04-12-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون ماک PTE 1399/12/04 یکشنبه 04-12-99 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون