📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2190959112814616 10 10 8 12 40
2 9547814968115900 26 26 24 24 100
3 0945297077147695 16 13 22 22 73
4 2096412918390421 28 26 23 24 101
5 5020164120006550 24 26 23 23 96
6 2298917422609603 17 14 21 21 73
7 2477188720480366 19 12 17 16 64
8 7916331823496518 25 23 20 25 93
9 5585906788545837 0 0 0 0 0
10 0050607745502467 28 28 22 24 102 نمره اضطراری
11 2456774258742481 28 24 23 24 99
12 0092345521508092 27 27 21 24 99
13 9172330713118619 21 22 25 25 93
14 9660966771163083 26 23 22 25 96 نمره اضطراری
15 5665551240844808 22 22 23 22 89
16 8024334468015558 23 23 23 24 93
17 6125387549465683 0 0 0 0 0
18 3587884309108533 28 27 19 21 95
19 5658185196698899 16 15 17 19 67
20 6391580748425604 21 22 23 22 88
21 6343890693225827 22 23 24 26 95
22 8686579886875627 28 27 24 27 106
23 9045115558441225 21 26 23 20 90
24 9707778864524023 22 17 21 22 82
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.