📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1857559880561708 0 0 0 0 0
2 6251511872047347 13 12 0 0 25
3 9122551402217839 29 30 23 25 107
4 8247490226530331 26 24 23 24 97
5 2093359773189939 24 23 24 24 95
6 4366022931074833 18 17 20 15 70 نمره اضطراری
7 1959577716722312 0 0 0 0 0
8 1871750825895268 25 25 23 25 98 نمره اضطراری
9 6690527456096629 11 12 21 17 61
10 9017759231913132 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
11 4227326701864846 0 0 0 0 0
12 8294908608222789 19 17 23 23 82
13 5425109127685922 23 18 22 18 81 نمره اضطراری
14 7979271122903119 20 19 18 23 80
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.