📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2126632674397472 29 30 28 27 114 نمره اضطراری
2 2499773292444005 0 0 0 0 0
3 8695120477925073 26 25 24 25 100 نمره اضطراری
4 0681630037562521 27 26 23 24 100 نمره اضطراری
5 5772274073620329 0 0 0 0 0
6 1674170266434123 28 28 23 23 102 نمره اضطراری
7 1338419142943251 25 24 23 25 97
8 2778542580819468 25 25 18 18 86
9 8435876999701390 26 23 22 25 96
10 7118328267506906 25 25 24 25 99
11 6870776894810857 23 20 20 20 83
12 2183336661494244 25 24 21 19 89
13 7570016100561862 23 23 20 21 87
14 3599226516824284 18 15 22 19 74
15 1870908597202814 27 25 0 0 52 نمره اضطراری
16 3502826817494372 20 18 22 23 83
17 8970950457879262 24 27 20 24 95
18 8206173053894793 27 27 24 23 101
19 6960901901104299 25 21 26 23 95
20 3271925733628610 26 28 24 25 103
21 8834731337636658 11 12 15 14 52
22 0339281486683426 24 26 17 12 79 نمره اضطراری
23 5161129578648498 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
24 0293973034364290 27 27 23 22 99
25 4822753619062573 24 22 21 23 90
26 5747598989843460 24 24 22 21 91
27 8910156442757741 18 16 19 18 71
28 6283340718800780 25 23 23 24 95
29 6027841050480244 23 23 22 22 90
30 5499628056578851 27 26 21 23 97
31 4681868692424221 24 22 20 22 88 نمره اضطراری
32 8679288597805098 24 25 24 23 96
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.