📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2720393745782933 24 23 20 23 90
2 8457944143239574 25 28 28 27 108
3 3467166224198219 28 28 20 21 97
4 0283320473244546 25 23 21 21 90
5 9134137405898949 28 28 24 25 105 نمره اضطراری
6 9315567785876345 23 26 25 25 99
7 7137756194719486 24 22 23 24 93
8 7936568725260945 30 30 25 27 112 نمره اضطراری
9 3723506792070446 28 25 23 26 102
10 9746702306949783 27 24 23 23 97 نمره اضطراری
11 9963533623630111 26 28 21 23 98
12 6162406051226048 30 30 25 24 109 نمره اضطراری
13 7292417216665557 0 0 0 0 0
14 5842613087375563 25 25 23 26 99
15 1687243689662323 28 30 27 26 111
16 6094507034744733 21 17 20 21 79
17 2027962032281833 27 25 23 26 101
18 0030858505341292 26 30 23 25 104 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.