📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2107498684454483 24 23 21 22 90
2 1149387160731236 25 24 22 25 96
3 4078956260960882 18 15 20 15 68 نمره اضطراری
4 7465444548643442 25 21 22 22 90
5 1459210779764306 0 0 0 0 0
6 6974339574586217 27 25 21 20 93
7 6318429299101132 24 22 21 23 90
8 6642349573025048 20 23 23 24 90
9 4973960028119732 27 27 22 25 101
10 3140150575304211 26 21 19 22 88
11 4568666970931526 27 24 23 23 97
12 3884280539847116 26 27 24 24 101
13 3276244469025853 22 21 22 25 90
14 4010363786862906 23 20 21 21 85
15 9129221672639877 18 16 21 17 72
16 0739304856825323 23 25 22 23 93
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.