📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6572285812820610 0 0 0 0 0
2 3836299022354531 21 18 20 17 76
3 4312069994505896 26 24 22 17 89
4 4576051412060310 24 22 21 23 90
5 4193503622773375 20 18 0 0 38
6 4834372100644644 24 18 22 22 86
7 6501408164540881 0 0 0 0 0
8 4096171679168669 18 20 20 22 80 نمره اضطراری
9 1733356827074925 24 26 23 24 97
10 4364692893379257 21 19 22 21 83
11 5665365599683574 26 25 23 26 100
12 5698529255531182 22 22 23 24 91
13 1194397027518231 25 28 22 24 99 نمره اضطراری
14 2269888349696371 27 27 24 26 104
15 3790653266375219 28 27 20 22 97
16 1553923100703722 25 20 20 22 87
17 2785784137507923 24 25 24 23 96 نمره اضطراری
18 9226427491364510 0 0 0 0 0
19 0041485158137261 22 21 22 22 87 نمره اضطراری
20 6477026940874413 21 18 20 19 78
21 1320992020861870 19 18 21 21 79
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.