📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1590810137565990 27 28 22 26 103 نمره اضطراری
2 5336904735657971 27 27 21 24 99
3 4876480771410301 0 0 0 0 0
4 4832451140586089 23 22 23 23 91
5 8690558730234764 0 0 0 0 0
6 9636012754853543 0 0 0 0 0
7 3180340592347173 26 26 23 23 98
8 3615781686811035 25 20 23 24 92 نمره اضطراری
9 9191282421031988 28 28 24 26 106
10 1051949360587717 24 23 20 20 87
11 7252900996079161 20 17 22 24 83
12 8306939475268737 23 25 20 25 93
13 1363300092656553 27 28 22 24 101
14 9364385946500017 16 15 20 20 71
15 4135360161195060 22 20 24 22 88
16 6841861409867375 27 25 22 26 100 نمره اضطراری
17 6965962810941020 28 27 22 25 102 نمره اضطراری
18 4336128524443370 28 27 20 23 98 نمره اضطراری
19 0155703003142813 27 25 20 22 94
20 5382044598126656 24 26 23 25 98 نمره اضطراری
21 7751584384119085 27 24 24 26 101
22 5273517967017737 24 24 23 24 95 نمره اضطراری
23 9241308040780993 28 26 24 26 104 نمره اضطراری
24 0715109869556382 0 0 0 0 0
25 8104198004194046 22 20 21 22 85
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.