📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9548863457292535 0 0 0 0 0
2 8688895620018305 28 28 24 24 104 نمره اضطراری
3 4774520859278689 0 0 0 0 0
4 2396190464052656 21 22 21 24 88 نمره اضطراری
5 0872019992539798 15 13 20 13 61
6 9697487134456753 23 21 22 24 90
7 8405291919708941 24 23 19 22 88
8 8136766661637178 20 13 16 18 67
9 8619319729527903 25 26 24 24 99
10 8163134961739048 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
11 3116578284958575 21 21 22 22 86 نمره اضطراری
12 0947079421832722 23 21 21 24 89
13 2452497157233486 24 25 20 23 92
14 2437182133530063 18 16 15 17 66
15 8771935595940347 28 27 23 25 103
16 5519631980572245 26 28 21 23 98
17 1327464721192832 23 22 23 23 91 نمره اضطراری
18 7595686962982763 11 9 19 14 53
19 6328707735733951 12 10 18 8 48
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.