📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4432269318253656 15 15 0 11 41
2 2250639764550095 0 0 0 0 0
3 1185103321703709 0 0 0 0 0
4 7015605233420974 0 0 0 0 0
5 8948788192362192 0 0 0 0 0
6 5323185689465181 0 0 0 0 0
7 7311853804800280 0 0 0 0 0
8 0666983488279436 25 28 21 22 96
9 0594034063215923 27 30 27 27 111 نمره اضطراری
10 2007778987311013 21 17 29 23 90
11 7684819824346336 12 13 14 15 54
12 6829135686362670 10 10 8 10 38
13 7691524875198957 13 10 12 10 45
14 8462411986708890 24 23 22 24 93
15 5958615484764198 14 14 21 23 72
16 4406505433263652 23 23 20 24 90
17 3855247496628704 27 26 24 24 101 نمره اضطراری
18 9787259704955760 25 23 23 24 95 نمره اضطراری
19 4982887565242830 25 27 21 23 96
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.