📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4284707686036670 26 25 20 23 94
2 2872729617814319 0 0 0 0 0
3 1100571194172461 26 27 27 27 107
4 7963163981460402 0 0 0 0 0
5 1965073554218343 26 25 22 24 97
6 1264445101237087 24 25 23 25 97
7 9023016153114230 28 27 24 25 104
8 9654444712626461 28 26 23 23 100
9 9384975374495867 20 21 22 22 85
10 9666800725717226 26 24 24 24 98
11 9796558316552331 22 18 23 24 87
12 8094988198211406 22 20 22 23 87 نمره اضطراری
13 2956097616410147 22 18 21 21 82
14 9487182487247825 23 24 24 22 93
15 8353722860084136 12 13 13 15 53
16 3804159399383819 24 24 22 23 93 نمره اضطراری
17 3854370804944410 12 12 20 21 65
18 2228059720821149 26 30 23 23 102
19 3315360773612792 25 28 22 24 99 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.