📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7655509972249817 23 24 21 23 91 نمره اضطراری
2 7320082883722524 22 21 20 20 83
3 4022880878294483 19 19 20 18 76
4 2792863964585652 28 30 26 28 112
5 3592694275867789 24 23 23 24 94 نمره اضطراری
6 2983159069258371 25 26 23 27 101
7 1332495363391246 13 13 19 18 63
8 3421656624467624 22 21 20 21 84
9 1727859567904959 23 23 20 21 87
10 3840446343543581 13 14 15 8 50
11 5704646830853835 22 21 20 24 87
12 5523168324963845 21 18 19 22 80
13 6258438744900749 27 28 23 25 103
14 5594444527056925 19 18 21 21 79 نمره اضطراری
15 5378256774151340 16 14 19 18 67
16 1229889686243175 24 21 19 15 79
17 8918079093796696 23 18 21 23 85
18 9406190546329867 24 23 23 25 95 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.