📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2826380390778039 24 24 20 22 90
2 4515302937537590 24 22 22 22 90
3 1798703486435651 19 17 19 19 74
4 2625566694022071 28 27 21 23 99
5 3832133078665223 19 16 20 19 74
6 2596601524712539 14 15 22 19 70
7 7495159271894374 24 22 24 25 95
8 8239609885682924 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
9 0265464279961001 0 0 0 0 0
10 6286272597998910 25 26 24 25 100
11 5623680273254249 17 14 16 18 65
12 9227664477352197 24 25 23 20 92
13 7447457215062530 23 18 21 23 85
14 4922474934347004 24 22 14 18 78
15 1807325989062733 21 24 20 20 85
16 2254379005480154 0 0 0 0 0
17 5137118161951869 26 26 15 23 90
18 2144091269152792 23 23 21 20 87
19 4353851054374877 18 20 22 22 82 نمره اضطراری
20 4009253916272938 23 21 19 20 83
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.