📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4746849572882857 20 15 15 10 60
2 4215675604893742 19 21 20 23 83
3 7012934526075414 26 28 24 24 102
4 0537437306643062 28 26 23 25 102 نمره اضطراری
5 6281135820819709 22 20 19 20 81
6 2221315375888973 28 30 24 25 107 نمره اضطراری
7 8611436721274785 26 23 22 24 95
8 8616714630998069 25 23 22 24 94
9 6797713059901304 25 28 25 26 104
10 1440618408872916 26 23 20 24 93 نمره اضطراری
11 7064640296188979 23 21 17 20 81 نمره اضطراری
12 9590792406203675 26 24 22 23 95
13 9469164336786609 22 16 18 17 73
14 9717210534086806 20 16 18 19 73
15 4860434738244051 22 22 20 20 84
16 4661232367779418 0 0 0 0 0
17 0386538097658109 28 26 18 20 92
18 2677112170852831 28 26 23 25 102
19 6370994674910470 29 28 26 26 109 نمره اضطراری
20 9485770523836145 28 28 24 26 106 نمره اضطراری
21 8492135319282916 24 24 21 22 91
22 1548561705832068 25 24 23 25 97 نمره اضطراری
23 6797547893584110 22 21 23 24 90 نمره اضطراری
24 3755436852416353 27 28 23 22 100
25 3257572484979387 25 23 23 22 93
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.