📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9231047480800308 21 18 21 21 81
2 6233531272547760 0 0 0 0 0
3 6752009774490141 25 25 22 20 92
4 3250023948845164 13 11 19 15 58
5 1157117442732478 27 24 24 24 99
6 1653176109590497 24 26 22 23 95 نمره اضطراری
7 7863975366886989 24 23 24 24 95 نمره اضطراری
8 7805105693371025 26 21 20 18 85
9 5058333158590522 30 28 24 26 108 نمره اضطراری
10 8010055061932790 24 25 23 25 97
11 1804953836745841 22 24 21 24 91 نمره اضطراری
12 2163791107439007 28 27 23 24 102
13 3561307713466085 26 28 22 23 99 نمره اضطراری
14 2125802260654907 26 23 24 25 98 نمره اضطراری
15 9777744074936365 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
16 3696418291119817 23 21 25 26 95
17 0778839965664093 27 28 26 27 108
18 8248020170725253 27 24 23 24 98 نمره اضطراری
19 3850596573878518 24 22 22 25 93 نمره اضطراری
20 8544987790677027 23 24 24 20 91
21 0479002393503698 0 0 0 0 0
22 1063195828207253 23 22 23 24 92
23 5351203195013827 0 0 0 0 0
24 9947702956397965 24 22 22 23 91
25 7934269815387681 28 26 26 25 105
26 5185415823150859 26 28 21 22 97 نمره اضطراری
27 0336757160365089 27 28 23 25 103
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.