📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2022130288972353 0 0 0 0 0
2 9142555210797644 0 0 0 0 0
3 3091238910132542 23 22 12 14 71
4 2079165695228968 28 28 20 23 99 نمره اضطراری
5 3588983141365707 0 0 0 0 0
6 9591986170795848 25 18 23 23 89
7 2738829367774459 22 21 22 24 89
8 0277295048393612 26 25 23 24 98
9 9441169320705180 23 23 23 15 84 نمره اضطراری
10 9145618038220578 25 24 22 23 94
11 0405157872997671 24 22 22 23 91
12 1020001204322084 27 28 23 25 103
13 7117003673253548 21 24 24 24 93
14 5436702374432835 23 23 21 22 89 نمره اضطراری
15 4074895642206162 26 24 18 17 85 نمره اضطراری
16 2156329672688647 21 17 22 21 81 نمره اضطراری
17 5305921191830825 22 15 20 24 81
18 6899948541129087 22 22 21 23 88
19 7061588121785869 26 26 22 23 97
20 6749940403899430 23 24 22 22 91 نمره اضطراری
21 8629850500681416 24 26 25 24 99
22 9755650780357559 0 0 0 0 0
23 0801017106955340 24 21 24 24 93 نمره اضطراری
24 5605757120834623 25 23 21 22 91
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.