📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9167725851583017 27 25 22 21 95
2 1079777073001782 27 27 23 25 102 نمره اضطراری
3 3525647632325136 26 26 22 22 96 نمره اضطراری
4 2595617349210301 28 28 28 28 112 نمره اضطراری
5 2421700449444363 23 22 19 22 86 نمره اضطراری
6 3856112171263121 23 22 22 23 90
7 0809061942244934 20 20 17 21 78
8 2747763617566961 21 21 23 22 87
9 9024424565652870 28 24 22 22 96
10 8260021831519494 28 28 23 24 103 نمره اضطراری
11 1168750221777884 23 23 24 23 93
12 5222443640673639 22 22 21 23 88
13 8830834633348885 20 16 20 20 76
14 8699749554933397 26 27 22 23 98
15 0730461483581010 26 27 23 23 99
16 7392811882856381 26 25 22 23 96
17 1878387459909839 28 24 22 23 97
18 0057079166972630 25 25 19 22 91
19 6975218049487516 26 28 23 24 101
20 6599155375896073 26 24 22 23 95
21 1628797215989540 23 25 22 22 92
22 7692394134366907 27 28 23 25 103
23 3177890546041072 25 22 20 21 88
24 4006255192763535 27 25 22 22 96
25 4374815998733572 28 26 23 24 101
26 7343406815336995 26 26 22 26 100
27 2548083193280829 22 22 21 24 89
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.