📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4947168060783883 28 28 24 25 105
2 2332711302668883 23 23 22 22 90
3 8279787371658643 0 0 0 0 0
4 7672381792868526 25 22 22 24 93
5 6575260090721345 20 18 17 18 73
6 4419253048297580 25 24 23 21 93
7 8583309745853197 0 0 0 0 0
8 1073640404029919 23 23 17 22 85 نمره اضطراری
9 7384157171069695 26 26 22 25 99
10 4843331595602980 24 20 19 20 83
11 9022810827279500 18 12 20 23 73 نمره اضطراری
12 8966079156760746 13 10 20 16 59 نمره اضطراری
13 0095693282687025 23 26 20 21 90
14 6291376641440763 28 26 22 24 100
15 9435326792431245 22 19 21 17 79
16 6537454932443687 21 21 22 22 86
17 1099007386844476 29 28 24 25 106 نمره اضطراری
18 4915809451968429 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
19 6440337233655734 25 24 17 17 83
20 5679269422747410 26 26 21 22 95
21 9719521252756828 25 23 21 24 93
22 5247786866112120 26 27 22 24 99
23 2453359822937133 21 21 18 17 77
24 0064135511163180 28 28 21 21 98
25 4511957501113983 23 21 22 24 90
26 3861049440708977 19 16 21 23 79
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.