📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7906091384956484 21 20 20 20 81
2 6797484054603833 26 26 19 22 93
3 6057254381756861 0 0 0 0 0
4 4037463700545184 27 24 20 23 94 نمره اضطراری
5 5968545236566435 0 0 0 0 0
6 1954945556076642 28 30 25 25 108
7 9902952683044007 28 30 27 28 113
8 3416672271711480 23 23 20 21 87 نمره اضطراری
9 0344792500676615 20 23 21 22 86 نمره اضطراری
10 2599352215114942 12 11 13 14 50
11 0947503422316141 23 23 18 17 81
12 6977959119661228 27 27 25 25 104 نمره اضطراری
13 2631044019256092 26 27 25 25 103 نمره اضطراری
14 4520672416060072 24 24 21 23 92 نمره اضطراری
15 9240383117995241 27 27 22 24 100
16 4288075042891324 25 28 22 23 98
17 2386395700346726 21 20 21 23 85
18 6498664741619552 28 26 21 24 99 نمره اضطراری
19 0809128890894438 27 27 25 24 103 نمره اضطراری
20 7808662016053334 22 22 18 22 84
21 4464614746846643 23 24 23 24 94
22 8669791676732019 19 24 22 20 85 نمره اضطراری
23 2938061074219430 16 16 17 17 66
24 6620397391176675 20 20 21 20 81
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.