📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6463733380278890 28 28 23 26 105 نمره اضطراری
2 3815913261727033 25 23 20 23 91
3 2097632787128020 22 23 20 21 86
4 5925394453774757 18 17 22 12 69 نمره اضطراری
5 8529841140961594 14 13 7 17 51
6 9569985988763952 24 22 21 22 89
7 4517863003092114 17 18 18 21 74 نمره اضطراری
8 2377982352809661 15 15 19 15 64
9 7093772515031240 26 25 22 23 96
10 9943450058027047 25 23 23 24 95 نمره اضطراری
11 2342504684322610 27 23 23 24 97
12 4755601019555190 27 25 21 23 96
13 1708118808893745 22 16 19 18 75
14 6745733615903746 26 25 22 20 93
15 2626477952352005 24 24 23 23 94
16 1743043877379486 24 25 21 22 92
17 4895363333960790 21 18 22 23 84 نمره اضطراری
18 8650872043399932 25 26 18 23 92
19 2630363567219420 28 28 23 26 105 نمره اضطراری
20 5523759030979526 27 28 23 23 101 نمره اضطراری
21 0309113305047571 20 24 20 20 84 نمره اضطراری
22 4050737059596234 16 14 16 21 67
23 2430169962035097 20 19 22 21 82
24 2753612377930040 25 22 21 24 92 نمره اضطراری
25 2590695867166061 22 16 21 21 80
26 4294282731540814 28 27 23 24 102
27 7615375102965065 20 15 20 22 77
28 2888903852253352 22 23 21 22 88 نمره اضطراری
29 5106984190752650 29 28 23 24 104 نمره اضطراری
30 9593674671148552 20 20 17 21 78
31 8151184614752103 26 30 23 26 105
32 6118077956124358 20 25 22 24 91
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.