📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2984410877603558 16 23 23 24 86
2 8399131361474811 24 24 21 23 92
3 9644053464216978 23 22 23 24 92
4 9778140337547883 25 22 22 23 92
5 8646129162844529 21 16 18 20 75
6 0106994938490874 24 23 23 23 93 نمره اضطراری
7 3389577522495628 30 24 22 24 100
8 0315105080995437 20 15 23 23 81
9 1967919445434178 26 25 23 23 97
10 6360357541167909 0 0 0 0 0
11 1455642536024018 18 20 24 23 85 نمره اضطراری
12 8349280944536634 27 25 24 25 101
13 7800309346371362 28 28 24 24 104
14 7564795291322127 27 27 23 25 102 نمره اضطراری
15 5420935062262840 23 22 24 24 93
16 0630558569654004 22 20 18 10 70
17 1809626637659120 28 28 25 26 107 نمره اضطراری
18 7278914588384781 24 26 23 24 97 نمره اضطراری
19 5792583425382009 20 19 22 23 84
20 5964971542558456 23 23 23 24 93 نمره اضطراری
21 3428254011551857 28 30 25 26 109 نمره اضطراری
22 1850953592302162 27 28 23 21 99
23 9568426129528762 28 30 24 25 107
24 2264749296406128 0 0 0 0 0
25 1074608789100336 0 0 0 0 0
26 1354857780704874 19 25 20 20 84
27 6167006315994211 21 23 22 19 85
28 3209468322457395 23 26 20 18 87
29 4581413278174633 20 15 22 24 81
30 8394474870412480 25 26 25 24 100
31 0558510168784549 23 21 23 25 92 نمره اضطراری
32 9151899196764697 0 0 0 0 0
33 8056297715222551 26 25 22 24 97 نمره اضطراری
34 3877230033592060 26 25 22 22 95 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.