📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4995822160353961 27 26 22 25 100
2 3709477546096045 26 24 24 25 99
3 2407188332363294 0 0 0 0 0
4 2093970773105380 27 30 25 25 107
5 2051511184070711 23 23 22 20 88
6 5554021004848277 0 0 0 0 0
7 4349914415214473 27 23 22 23 95
8 7875304330008067 0 0 0 0 0
9 5298104361014004 28 24 23 25 100
10 2917429648862440 28 28 24 25 105
11 2349239623008830 27 26 23 21 97 نمره اضطراری
12 9797474937557281 0 0 0 0 0
13 9788092385584850 25 25 25 25 100
14 9068094885364532 23 23 24 23 93
15 4448538998712911 26 28 25 25 104
16 3577706263128153 18 14 14 15 61
17 8858972545119646 28 25 23 28 104 نمره اضطراری
18 1890133641977330 25 20 22 22 89
19 0100572164887240 25 26 23 23 97
20 8603258682679691 23 23 21 23 90 نمره اضطراری
21 8213262280674350 0 0 0 0 0
22 7795763568229616 22 21 21 24 88
23 5028882301872752 21 18 22 22 83
24 4122677102083168 25 22 24 23 94
25 6700436007658563 18 14 22 14 68
26 3227505483351312 17 10 22 17 66
27 0596773345550287 22 22 19 18 81
28 7515334989327773 22 22 20 22 86
29 0143876722879919 23 21 21 22 87
30 6229663275532940 25 26 22 20 93
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.