📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4481740314631857 22 24 16 23 85
2 3184617018460039 20 23 21 22 86
3 8611927745082532 28 23 21 23 95
4 0884591791225056 0 0 0 0 0
5 9640964957172947 17 15 21 22 75
6 0170996656463211 10 15 17 15 57
7 1019965707300665 0 0 0 0 0
8 6110750739520942 23 20 16 18 77
9 7228166773022736 18 16 17 20 71
10 4194336300886547 24 25 22 23 94
11 0279795229911376 13 13 20 15 61
12 0952773166050512 25 24 23 25 97
13 8143880336029066 0 0 0 0 0
14 0310078729702487 27 30 24 25 106
15 4803872404239815 14 14 15 14 57
16 5594238389291217 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
17 6427720768484971 14 14 18 15 61
18 3795654848437863 24 30 25 25 104
19 7755457517468029 25 24 16 23 88
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.