📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9195877970445278 27 28 20 17 92
2 3997855044945033 24 22 14 16 76
3 0012443450094063 23 25 22 21 91
4 7543598810192236 20 22 21 21 84
5 9038632812839525 21 16 19 18 74
6 4992314355844849 21 22 22 23 88
7 3846366908499182 23 23 22 22 90
8 1822554426835334 23 24 21 18 86
9 9970501729721333 26 27 25 27 105
10 1188876969596565 20 16 21 20 77
11 8994535945343538 26 24 22 23 95
12 7393217873573338 19 17 19 20 75
13 7504111232619702 21 17 14 15 67
14 6017072321260930 25 26 23 25 99
15 8941746878271946 29 25 25 25 104
16 2623070151768400 25 25 23 23 96
17 7415297677347168 25 21 23 24 93
18 1168717643761176 25 24 22 22 93
19 2268294055101284 23 20 21 16 80
20 3552616652449114 23 24 21 25 93
21 3145109708620231 26 26 22 25 99
22 2817346327542479 29 26 22 25 102
23 0798913720247433 26 26 24 24 100
24 7372777101858421 30 30 24 24 108 نمره اضطراری
25 4371095250651215 25 23 26 27 101
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.