📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8090460806482890 0 0 0 0 0
2 7421815760055700 0 0 0 0 0
3 0623800516958126 0 0 0 0 0
4 4295866977116044 12 15 15 13 55
5 6248546503209468 24 24 22 22 92
6 2734528766664220 24 27 27 28 106
7 1092983982496369 18 22 21 21 82
8 4187093396022483 20 17 22 20 79
9 3403346689456209 19 16 21 21 77
10 4724365645752289 22 23 22 20 87
11 8404055039982993 23 18 22 22 85
12 9995902149100012 15 13 17 15 60
13 1715613786269365 21 17 21 20 79 نمره اضطراری
14 2417668550752011 27 28 24 24 103
15 3355855570214232 27 27 22 21 97
16 0227927880746192 20 19 22 27 88
17 7752276188190288 22 22 23 22 89 نمره اضطراری
18 8408230943130324 27 26 25 27 105
19 9721302695005619 17 20 17 16 70
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.