📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8307536225093141 24 18 22 23 87
2 4089571287149624 18 16 21 20 75 نمره اضطراری
3 2626521081739278 24 23 23 23 93
4 9583401381278071 22 23 24 23 92
5 7104012693169633 28 25 21 23 97
6 1698416552557731 23 23 15 16 77
7 7028431978898189 19 20 21 22 82
8 1995691845814833 28 28 22 23 101
9 4000718161038659 24 24 20 22 90
10 1077226386517309 24 22 23 24 93
11 0286513858133618 28 28 25 25 106
12 3659021193557069 27 25 22 21 95 نمره اضطراری
13 1993559885384952 26 30 22 24 102
14 3577818010492187 20 18 21 21 80
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.