📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8735490390810013 0 0 0 0 0
2 5473787028178209 22 20 23 22 87
3 1977963626516944 23 20 28 26 97
4 8868274807962738 20 17 22 21 80
5 8143489805199734 14 11 19 21 65
6 5335844034248153 14 15 14 18 61
7 7647426213287633 13 13 10 10 46
8 2187031391258626 22 17 26 22 87
9 1782784831410024 20 18 20 22 80
10 5730722006951146 18 24 22 23 87
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.