📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3372698462589577 0 0 0 0 0
2 9091379655650595 20 19 19 23 81
3 9577001921138710 18 17 15 18 68
4 6531941528284689 17 14 18 16 65
5 8784932541569029 25 26 24 20 95 نمره اضطراری
6 6738349071782392 25 26 23 24 98
7 6560564188434563 11 11 19 16 57
8 3965730829130587 5 13 8 10 36
9 3610056009638094 24 24 22 24 94
10 7936295889305473 26 25 24 24 99
11 9662999436735573 27 27 22 24 100
12 3325527220046889 25 23 23 24 95
13 4832629688433765 20 13 20 21 74 نمره اضطراری
14 2339350365518831 27 28 23 23 101
15 4030577893840094 22 25 22 23 92
16 4397506299279606 30 30 25 26 111 نمره اضطراری
17 2685514858708925 22 22 15 20 79 نمره اضطراری
18 6059485932216536 17 16 22 21 76 نمره اضطراری
19 1566027225324669 25 25 23 24 97
20 0592667532072941 21 21 21 23 86
21 9848545146788400 20 13 22 24 79
22 1802689675676566 18 15 15 14 62
23 0351689776040604 28 28 24 24 104 نمره اضطراری
24 0784623288260187 28 28 23 24 103 نمره اضطراری
25 4576788369622632 26 28 21 16 91
26 6370905155076917 27 28 21 24 100 نمره اضطراری
27 6537787823149338 22 22 16 13 73
28 4335571573897478 27 28 25 26 106
29 3552606595363364 22 24 22 24 92
30 3698681864930298 22 24 24 22 92 نمره اضطراری
31 6652266041963479 27 28 29 28 112 نمره اضطراری
32 3899913880285084 20 22 19 17 78
33 8774472231956226 28 25 26 25 104 نمره اضطراری
34 9070486682731728 30 30 27 26 113
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.