📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6227426074270626 25 24 22 22 93
2 4946526877119045 24 24 22 22 92
3 7197514355579915 22 21 22 20 85
4 2281475021461919 20 18 18 16 72
5 7783092616285760 23 24 23 24 94
6 4247977542736781 27 27 24 24 102
7 7522312822739843 23 22 21 23 89
8 7905895719828256 28 28 22 24 102
9 6589423478349323 26 23 22 23 94 نمره اضطراری
10 2997800129847692 20 20 15 16 71
11 5727574573837595 25 23 21 23 92
12 9240674610327645 24 22 20 22 88
13 8484177302318272 20 19 21 22 82
14 8445545561310277 21 21 21 22 85
15 9344655031646359 26 25 23 25 99
16 3852766033553384 25 25 24 25 99 نمره اضطراری
17 8330401250165060 24 20 22 21 87 نمره اضطراری
18 7517608401758328 28 25 22 23 98
19 9242959600854341 21 20 19 17 77 نمره اضطراری
20 7423559747141562 23 19 16 22 80
21 3233642828262301 28 28 25 26 107 نمره اضطراری
22 0001144030971365 26 28 25 25 104
23 5975180653218644 28 24 23 27 102 نمره اضطراری
24 9260688316158948 19 19 22 21 81
25 1297767495254395 27 27 25 25 104
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.