📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7232564381777868 17 14 16 16 63
2 2671512903877789 26 26 23 25 100
3 8273405113873802 29 28 24 24 105
4 3524440971739351 22 21 22 20 85
5 3786301715422146 18 16 22 21 77
6 5104715431359812 24 26 22 23 95
7 1655960178407704 23 20 22 20 85
8 0528042540948562 28 28 22 23 101 نمره اضطراری
9 3689436528588423 27 28 23 23 101
10 6306816644202813 22 17 17 18 74
11 2329967294903630 28 28 22 23 101
12 6564430429732939 25 28 25 24 102
13 2564164969190320 24 22 22 22 90
14 8052675402941947 24 22 24 24 94
15 0497459153080916 22 20 23 23 88
16 3214742415140283 28 30 22 24 104 نمره اضطراری
17 9873363687811857 24 22 22 23 91
18 5840924838705814 27 25 22 24 98 نمره اضطراری
19 5759304195580733 15 21 14 12 62
20 6356534223844916 28 27 24 26 105
21 3641278059510537 22 24 24 23 93 نمره اضطراری
22 0581066448149951 15 13 21 19 68 نمره اضطراری
23 9005716449343801 26 24 24 25 99
24 8263000189785683 26 24 19 22 91 نمره اضطراری
25 5637451351175951 24 17 22 24 87
26 3532957611566157 15 15 23 21 74
27 3712390405129443 28 28 25 26 107
28 8175606090919417 26 26 24 24 100
29 3141180836019169 29 27 22 23 101 نمره اضطراری
30 0051109665323217 26 30 24 25 105
31 9689071991636671 20 20 18 15 73
32 8664176698584299 18 15 16 15 64
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.