📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4692507641924755 24 18 18 21 81
2 8148390705146215 17 16 17 14 64
3 1259991056661263 21 24 21 23 89 نمره اضطراری
4 2249434738819909 25 23 22 22 92 نمره اضطراری
5 8217879024390173 22 23 24 22 91
6 5996667527719680 28 26 23 25 102 نمره اضطراری
7 6408100843133710 24 23 19 21 87
8 0472421786115098 24 25 23 25 97
9 1183938189239085 23 18 23 21 85
10 7020329388837616 27 24 24 24 99
11 8587920745023447 27 26 24 24 101 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.