📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4248697622948329 22 21 21 18 82
2 3408599530094451 26 22 22 24 94
3 4921536930715787 27 28 26 25 106
4 9038668548882488 27 28 25 24 104
5 1404234796042011 27 28 23 24 102
6 0490853138777448 20 17 20 24 81
7 1474706034312753 25 27 20 16 88
8 7453766463331326 26 28 24 25 103
9 9340445503598166 26 26 23 24 99 نمره اضطراری
10 7351266817135097 28 30 25 24 107
11 0409092325906629 27 26 20 22 95
12 6593103319027858 24 23 24 19 90
13 1323501649561348 25 21 21 22 89
14 9722367117807344 17 16 22 20 75
15 4871605274280510 28 30 25 23 106
16 5370669091535814 21 21 22 20 84
17 3009143730438565 24 24 21 21 90
18 2210026935368436 26 25 21 23 95
19 3591273952884695 23 22 22 25 92
20 5917088694091179 25 25 25 26 101
21 3172512609627251 26 26 22 24 98 نمره اضطراری
22 6083562879497391 27 24 19 23 93
23 8019521486304059 26 27 23 24 100
24 6652090497386624 27 26 24 24 101
25 8969425911367499 23 26 24 25 98
26 3749996012057739 24 19 23 17 83
27 2779962525220906 23 22 21 23 89
28 9020146459979625 15 15 17 14 61
29 5562595684596151 28 30 28 26 112
30 3407581608514242 25 24 21 17 87 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.