📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0295325688912484 21 20 21 23 85
2 6221791216720306 0 0 0 0 0
3 4882161749419078 24 24 23 24 95
4 8410506806958072 26 24 23 24 97
5 0001087654938618 0 0 0 0 0
6 2309099088837883 24 26 24 26 100
7 5512091701291950 20 20 22 20 82 نمره اضطراری
8 5792964411211727 20 18 23 22 83
9 2302035922049200 0 0 0 0 0
10 0430795664944742 19 14 20 14 67
11 7462531858852026 14 15 22 24 75
12 4936250830729364 22 20 22 24 88
13 3019934758995420 24 17 25 22 88 نمره اضطراری
14 2203939286317543 27 24 23 27 101 نمره اضطراری
15 3673389067696179 0 0 0 0 0
16 7889290945393813 18 16 23 22 79
17 6899950143057461 25 23 22 21 91
18 0296266892456941 0 0 0 0 0
19 0217468731228527 17 16 15 13 61
20 0807437921574663 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
21 5910633777465261 11 8 20 10 49
22 1001679393580544 30 28 25 28 111 نمره اضطراری
23 0851516042859360 18 21 23 23 85 نمره اضطراری
24 0491388346218385 21 18 14 13 66
25 5917438505533691 23 24 22 24 93
26 9995784281188130 27 27 24 25 103 نمره اضطراری
27 9610891903925491 20 21 23 23 87
28 2291368316265296 13 11 14 16 54
29 1529245272119311 26 27 22 23 98
30 5864428430470938 23 22 21 18 84
31 1141009210952998 27 25 22 24 98
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.