📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8558408814292537 0 0 0 0 0
2 6986172925402285 0 0 0 0 0
3 2621998370051672 28 26 24 25 103 نمره اضطراری
4 6008250133048359 23 22 21 21 87
5 0588386691744444 27 28 24 26 105
6 1480554220652456 0 0 0 0 0
7 0645385736161981 23 19 23 20 85
8 2718610320116050 26 26 24 26 102
9 5170204518170023 23 24 21 18 86
10 5956080183142630 17 18 20 19 74
11 0025375547750526 22 21 16 23 82
12 6980173476923820 28 30 22 24 104
13 0938411037019840 0 0 0 0 0
14 6058697527533402 0 0 0 0 0
15 8205696297239480 24 22 22 25 93
16 3534569703719632 24 25 22 25 96
17 6014849611508432 16 16 18 20 70
18 4477422791236329 27 26 22 23 98 نمره اضطراری
19 5432442364411421 22 21 17 22 82
20 6137698818762890 16 16 16 16 64
21 8444128083241947 21 21 22 22 86
22 3320055372774143 23 21 23 26 93
23 7821175855074954 15 20 20 21 76
24 2345280776591544 7 13 22 19 61
25 0539352873809539 20 20 22 22 84
26 9859390060894215 27 27 22 23 99
27 5298648078344875 0 0 0 0 0
28 1025797565703992 26 28 22 24 100
29 2201045028504958 21 20 21 24 86
30 1294505457760818 27 28 24 25 104 نمره اضطراری
31 4318808862604856 23 17 22 20 82
32 4635367194327831 25 26 23 24 98
33 8171560769600803 24 24 27 25 100 نمره اضطراری
34 3720710108663825 13 8 17 18 56
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.