📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0328728873583142 25 24 25 26 100
2 9565373280026883 21 17 20 21 79
3 1868341969936341 17 13 21 22 73
4 6147652514212310 24 22 19 21 86
5 0945053781287737 26 27 23 25 101 نمره اضطراری
6 2240149515926982 28 28 23 26 105
7 2947679708872614 26 28 26 25 105
8 0280661126648355 27 27 22 26 102 نمره اضطراری
9 9357836677342149 24 22 18 23 87
10 2837675719213672 27 28 24 27 106
11 9260334371197604 16 20 20 22 78
12 6613932864076629 25 24 23 24 96 نمره اضطراری
13 4472878156707926 28 28 25 28 109 نمره اضطراری
14 7693793077264013 0 0 0 0 0
15 9491586927326724 18 18 18 21 75
16 4722517745824167 21 17 17 17 72
17 4874804418055271 15 16 16 10 57
18 6250528938979364 28 28 24 26 106 نمره اضطراری
19 8909421815047940 27 27 22 23 99
20 5249811349879298 18 24 21 23 86
21 2770027143931011 16 14 18 18 66 نمره اضطراری
22 7938482873527278 24 20 21 17 82 نمره اضطراری
23 1213072630114952 23 25 22 22 92
24 2316680805588896 23 21 22 24 90
25 0490916727160981 25 25 22 23 95
26 1232226649265786 23 21 23 23 90
27 5676980601310981 23 20 21 15 79 نمره اضطراری
28 2332015335713431 0 0 0 0 0
29 5845353974055980 22 20 23 22 87
30 9125034450748615 25 24 23 27 99
31 9579414467148270 26 28 22 24 100
32 9027366440385911 27 28 25 26 106
33 5117157757634379 22 22 22 25 91 نمره اضطراری
34 5423534737068287 27 27 23 26 103
35 1487975007357215 27 28 24 25 104
36 4373997831243333 22 20 22 22 86
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.