📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3091300782565945 17 20 18 17 72
2 1795535955518579 20 20 18 21 79
3 2293190702405468 16 18 19 13 66
4 1221264428242484 24 22 23 23 92
5 5665188659747992 19 15 22 20 76 نمره اضطراری
6 9445701256407248 20 24 21 20 85
7 3040814776119892 0 0 0 0 0
8 6770746427657765 24 21 20 18 83
9 3362797705818248 22 21 20 21 84
10 4222490333457106 27 25 22 23 97
11 5354898175784151 29 23 22 24 98
12 7405931194123078 25 27 22 22 96
13 0013237082226554 23 24 23 22 92
14 0781878967912400 0 0 0 0 0
15 9506694690880799 14 12 20 14 60
16 4699408609190906 24 21 20 22 87
17 6203417006016562 27 28 22 23 100
18 8866954536382448 20 20 22 23 85
19 9222468358994964 25 24 23 24 96
20 0566776909315469 26 28 22 22 98
21 1697379903141214 25 25 24 24 98
22 5332181063481264 21 15 18 10 64
23 8653665849616040 24 24 20 22 90
24 0341911788532333 27 24 23 23 97
25 7899920142047912 24 23 24 23 94 نمره اضطراری
26 4723724323130871 28 26 23 25 102 نمره اضطراری
27 6566810235793001 23 23 23 25 94 نمره اضطراری
28 0822328191961351 24 20 23 25 92
29 3420308640067248 16 15 20 13 64
30 6549986638624647 27 27 26 26 106 نمره اضطراری
31 9109351070763155 23 24 23 25 95 نمره اضطراری
32 8629518360541563 27 28 23 24 102 نمره اضطراری
33 2921910165159288 26 27 23 23 99 نمره اضطراری
34 5367798881322592 0 0 0 0 0
35 0939306127303322 21 21 22 22 86 نمره اضطراری
36 7433118136473687 23 21 21 23 88
37 4240562153839551 27 27 24 23 101 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.