📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1127778969279247 26 22 27 23 98
2 7311728950767402 24 20 20 17 81
3 4860119102993367 0 0 0 0 0
4 3150386786301967 23 23 24 23 93
5 7988884765489216 25 27 22 24 98
6 6195904006170757 24 23 22 23 92
7 3989080926769982 25 20 23 22 90
8 7382945810267166 27 26 23 24 100
9 8049513668935729 27 30 24 22 103 نمره اضطراری
10 9421105382035056 26 24 22 24 96
11 6515465050400913 19 13 20 14 66
12 5532226436779130 17 16 21 22 76
13 9586313114748870 18 12 0 0 30
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.