📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3048215930966198 25 28 23 24 100 نمره اضطراری
2 1406599660527282 19 15 20 23 77
3 3401748914764666 18 14 23 23 78
4 6432886377207422 23 20 21 23 87
5 8723794420323078 19 14 16 17 66
6 2679266131003454 0 0 0 0 0
7 3545077529433792 0 0 0 0 0
8 2454728299316731 27 25 21 22 95
9 8654463596158785 16 13 17 18 64
10 1561493618086738 20 21 20 23 84
11 8420286907672768 25 26 22 25 98 نمره اضطراری
12 9952112622873480 25 26 24 24 99
13 4739227177382360 19 20 19 14 72
14 8622906360175424 27 25 24 26 102
15 5232569461923620 27 28 22 25 102
16 7133253659004685 22 23 19 18 82
17 2746501522747058 23 25 22 22 92
18 6153465406149603 26 24 22 23 95
19 4516194583855967 20 14 14 11 59
20 6462242459376431 28 28 22 24 102
21 7696813981252848 26 27 22 25 100
22 8765629670857357 0 0 0 0 0
23 7863645352969192 24 24 22 23 93
24 9593489249292247 22 21 23 21 87
25 1770809828214912 24 24 22 25 95
26 5374130683572989 17 14 17 16 64
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.