📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0536865644481296 0 0 0 0 0
2 5808383533939630 0 0 0 0 0
3 7120052631516888 28 28 24 26 106
4 2994767613928902 24 26 20 20 90
5 7706267891286361 25 24 23 21 93
6 2563735964425282 28 30 24 24 106
7 4005087757632791 24 24 24 26 98
8 8123038488398242 25 20 21 23 89
9 5893433200644046 17 19 17 16 69
10 0054975940811704 22 21 20 20 83
11 1960787816223274 24 24 25 26 99 نمره اضطراری
12 6358944778538848 18 16 18 19 71
13 7980199104049468 0 0 0 0 0
14 7045817523376281 23 22 20 17 82
15 8837271676386094 29 28 28 26 111
16 1727446576939671 23 20 23 17 83
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.