📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0509881761584358 24 23 20 21 88
2 9798732026081626 25 24 22 22 93
3 6679733939515944 24 26 23 23 96
4 5665709562307992 21 16 22 19 78 نمره اضطراری
5 0273651426229076 22 23 22 23 90 نمره اضطراری
6 8117467570613692 28 27 22 23 100
7 4819025253867323 14 12 13 0 39
8 6619500264032687 0 0 0 0 0
9 9903076914255054 30 28 23 22 103
10 0096270692156548 26 25 23 24 98
11 7745335680555358 24 27 22 24 97 نمره اضطراری
12 5673103068882585 21 20 22 23 86
13 1126102908108280 28 28 20 22 98
14 6388576481422804 23 24 21 21 89
15 9628157504527315 29 28 21 25 103 نمره اضطراری
16 5548569252544624 21 18 22 23 84
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.