📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9084687220532758 26 26 23 0 75
2 4539056558681899 25 23 25 23 96
3 0963204206979908 26 23 19 20 88
4 7394359675535052 26 28 23 24 101
5 8681094039264850 26 25 21 23 95
6 7295168089309919 23 23 22 22 90
7 8419982332024109 23 16 23 23 85
8 2499259307989059 25 22 23 24 94
9 3463910880512826 22 22 23 23 90 نمره اضطراری
10 3436615477487009 27 27 22 23 99
11 6205658859648121 25 23 23 23 94
12 3405165055866866 20 17 18 19 74
13 9194412370144368 22 21 23 23 89
14 6352962865983479 25 22 23 21 91
15 0777691390026427 18 19 20 20 77
16 5428852957437888 26 26 24 24 100
17 6573989546030635 25 23 21 23 92
18 3246343141881217 24 21 18 20 83
19 6365594421915958 20 20 21 12 73
20 9714398531718746 28 30 23 23 104 نمره اضطراری
21 3932514050223328 26 24 23 21 94
22 4452548210732759 0 0 0 0 0
23 0903287630140812 24 26 20 21 91 نمره اضطراری
24 3387795374215618 28 30 23 24 105
25 8302588583866776 28 28 22 22 100
26 9850522789720163 25 28 22 22 97 نمره اضطراری
27 7876520688079743 21 25 21 22 89 نمره اضطراری
28 7015928307257582 25 27 24 24 100
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.