📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7842416810964963 19 17 23 23 82
2 8496583424313199 25 22 20 17 84
3 6675889864717555 28 25 23 25 101 نمره اضطراری
4 0423774598000957 23 19 18 23 83
5 8654982916989932 28 26 23 25 102 نمره اضطراری
6 8154381858157530 30 28 25 26 109
7 4573485238729822 24 24 24 22 94 نمره اضطراری
8 7947955150713103 22 22 17 21 82
9 4831027401260590 25 27 20 22 94
10 1103084871927161 26 26 22 24 98 نمره اضطراری
11 1485059621975510 25 22 23 24 94
12 1835558645142877 28 25 20 23 96
13 6611186137149743 28 27 24 23 102
14 7176190538379415 21 23 22 21 87
15 0933834448932965 22 24 23 20 89
16 1215730732335307 28 27 24 25 104
17 4962071711793398 24 21 21 22 88 نمره اضطراری
18 3129755992575041 20 25 23 21 89 نمره اضطراری
19 8898446613167272 28 28 20 23 99 نمره اضطراری
20 6764580525727945 28 27 21 23 99
21 6859888098495376 21 22 21 21 85
22 1919669665204324 16 20 23 24 83
23 1027545919533473 19 16 14 18 67
24 2094587963807881 23 26 24 24 97
25 8960545094345247 30 28 22 24 104
26 4916947739003969 26 30 26 26 108
27 1837880044165805 26 30 21 23 100
28 5733823192359563 27 28 21 24 100 نمره اضطراری
29 0949925745364028 21 17 15 14 67
30 1959615426067516 19 22 20 20 81 نمره اضطراری
31 2392314686817870 28 30 23 26 107 نمره اضطراری
32 7944424879519331 21 14 19 23 77
33 7175065552394460 26 25 25 24 100 نمره اضطراری
34 3151572736054541 18 15 18 22 73 نمره اضطراری
35 7335375414714848 26 22 20 17 85 نمره اضطراری
36 3658560904312818 28 28 25 25 106 نمره اضطراری
37 1655076591263365 21 26 23 23 93
38 8413866777642537 28 30 25 25 108
39 3278718560678547 22 19 15 18 74 نمره اضطراری
40 4421061431409442 24 25 24 26 99
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.