📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8428408681120874 15 14 12 10 51
2 0441802907074270 0 0 0 0 0
3 5573791943121728 19 22 21 18 80
4 2197030366706045 21 22 22 22 87
5 8291006178483216 21 27 22 22 92
6 4392485431379861 24 30 19 23 96
7 6073362955306017 21 25 23 24 93
8 3809993501162564 24 25 28 24 101
9 5724516284629569 24 14 21 18 77
10 5606281723505329 0 0 0 0 0
11 5875273937319764 22 23 23 22 90
12 0651834637140544 25 25 23 24 97
13 7393502736453118 21 22 20 23 86
14 0766679215858067 19 24 21 16 80
15 8687844802357863 21 23 21 21 86 نمره اضطراری
16 3570519399690091 25 24 22 20 91
17 1643735073844670 20 20 23 25 88
18 2623073150560532 25 27 28 29 109 نمره اضطراری
19 8521488517560443 20 20 21 17 78
20 3027145655728500 20 21 22 18 81
21 0212222554685468 18 14 21 19 72
22 4204607705530926 21 24 24 25 94
23 8584195918785853 17 16 21 19 73
24 9335916225350935 24 26 22 22 94
25 3807871257674382 20 22 22 25 89
26 0513775315052331 23 23 24 24 94
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.