📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2759628714705351 23 22 22 22 89
2 6021763374564803 0 0 0 0 0
3 7990633938634717 30 26 26 26 108
4 5221089369410904 25 26 25 25 101
5 5432550566958505 23 28 19 19 89
6 1553219465970829 24 22 22 23 91
7 7749465361931102 30 28 22 23 103 نمره اضطراری
8 9436892867674351 26 25 21 23 95
9 8324881316337005 18 16 20 19 73
10 5693368083862350 24 26 22 23 95
11 4987329932226825 22 20 22 20 84
12 4621233675962104 25 25 23 24 97
13 0730907272777692 25 27 23 23 98
14 6228513615244411 0 0 0 0 0
15 3721606857090227 21 23 21 23 88 نمره اضطراری
16 9685316416045915 25 26 22 23 96 نمره اضطراری
17 2810225587041656 18 20 18 16 72 نمره اضطراری
18 4665399572253610 19 19 18 17 73
19 8153006115208097 18 15 19 12 64
20 2951109395486867 18 15 13 22 68 نمره اضطراری
21 5060738230371094 27 21 17 21 86
22 8202110694655761 24 24 22 22 92
23 4383855016616975 21 18 23 23 85 نمره اضطراری
24 2935909835538688 20 20 23 21 84 نمره اضطراری
25 0130253410520254 26 28 24 25 103
26 5917718039226823 28 23 20 24 95
27 3194515648745227 0 0 0 0 0
28 9630679762154947 22 21 18 21 82
29 6374464946779142 18 15 18 22 73
30 2004920743202473 29 24 25 25 103
31 2662172107193295 28 30 24 25 107 نمره اضطراری
32 1245994925472002 26 24 21 20 91 نمره اضطراری
33 5898225071622923 0 0 0 0 0
34 9116666196666239 24 18 21 22 85
35 3212267186330722 24 25 25 24 98
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.