📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9955128612864693 22 19 26 23 90
2 8350253543640320 25 28 24 20 97
3 1041779386474742 25 26 21 23 95
4 6666442265784533 25 26 26 22 99
5 5874719065022189 23 23 26 21 93
6 8238475867808503 21 20 23 18 82
7 1834505193896839 0 0 0 0 0
8 4495018843648966 27 28 26 23 104
9 3434162274253667 19 16 22 21 78
10 4842957591944329 26 26 22 22 96
11 4607628780994425 23 27 22 23 95
12 8339119244563089 12 13 21 18 64
13 4464277882195773 26 27 20 22 95 نمره اضطراری
14 4632159918925836 22 23 22 21 88 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.