📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4362289159354294 18 15 21 22 76
2 6836074167362809 26 27 22 23 98 نمره اضطراری
3 1114244924094421 27 27 22 23 99
4 3148217520797533 28 28 23 24 103 نمره اضطراری
5 4222210851654954 24 25 22 23 94
6 7657976448002056 29 26 24 20 99
7 7532785396088743 26 27 23 24 100
8 4290243383788717 24 21 24 24 93
9 3117733627941845 24 22 22 23 91
10 7337751931223601 0 0 0 0 0
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.