📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2248857272468201 24 22 22 22 90 نمره اضطراری
2 7832874945124764 27 25 24 24 100
3 6675175887033912 19 10 17 18 64
4 3426254268380293 26 24 24 23 97 نمره اضطراری
5 8038555857756974 19 19 23 23 84
6 2379269150800893 0 0 0 0 0
7 2197633075171722 12 11 21 22 66
8 7030243292183212 28 26 24 22 100
9 0955530286428125 21 16 23 23 83
10 3603632340332560 25 21 21 22 89
11 6872855865501330 21 21 23 23 88
12 3357724414748382 27 25 24 24 100
13 0153779278708776 25 23 23 23 94 نمره اضطراری
14 8909580019728305 20 21 22 23 86
15 5290849299268739 22 21 19 23 85
16 4507964403350040 26 25 23 23 97
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.