📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6749778240509259 0 0 0 0 0
2 6811970093498669 0 0 0 0 0
3 8683696765134356 0 0 0 0 0
4 4529504323796954 23 20 18 20 81
5 4737441913166827 18 14 22 18 72
6 7410784342240688 13 12 0 0 25
7 0634076696352530 0 0 0 0 0
8 7852386193185125 26 26 23 20 95
9 6790009234865363 0 0 0 0 0
10 1216317572656282 26 26 21 22 95
11 9042653941717179 18 15 19 21 73 نمره اضطراری
12 3257958521577951 18 15 19 23 75
13 4796099446837773 26 27 22 22 97 نمره اضطراری
14 5134018872082205 22 17 21 23 83
15 4719803472657938 23 17 24 23 87
16 1288002025955088 25 30 23 23 101 نمره اضطراری
17 4846981113780078 0 0 0 0 0
18 3993983015914869 14 15 19 19 67
19 5467915979970064 26 27 22 23 98
20 3635216545110491 21 23 20 15 79
21 0975964596574485 21 23 23 22 89
22 9272118352213572 23 20 21 19 83
23 7761075512362734 26 26 24 24 100
24 5760272160663611 25 28 24 24 101
25 7083026507008992 0 0 0 0 0
26 8095309138608129 0 0 0 0 0
27 9163012598142341 19 14 21 21 75
28 0975133843194034 28 28 23 23 102
29 7549392408619279 23 20 21 15 79
30 1250700233754741 23 22 22 23 90
31 5972281597444393 18 12 21 21 72
32 8015044432737081 26 26 23 23 98
33 8852452681064061 18 20 23 21 82
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.