📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0834485457076248 23 20 20 20 83
2 1885134085751070 25 23 22 23 93
3 3304507249041230 20 20 23 21 84
4 6226112248390525 26 24 23 24 97
5 1959812155902458 27 29 23 25 104
6 6670306499575681 28 26 20 23 97
7 0110224791736736 23 25 26 27 101
8 1123411489814847 22 16 23 20 81
9 8565554273773731 28 21 21 24 94
10 6497664114380524 25 22 17 22 86
11 6936247843609909 23 26 21 22 92 نمره اضطراری
12 3645365926804391 23 25 22 22 92 نمره اضطراری
13 3990812965084711 22 24 20 21 87 نمره اضطراری
14 9512028832765593 15 10 16 14 55
15 3109932578035370 18 14 21 24 77
16 7364296459596910 26 26 24 27 103 نمره اضطراری
17 1524406020694399 21 19 22 22 84 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.