📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3979607565014468 25 24 22 20 91 نمره اضطراری
2 0500380502453901 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
3 2582550982703058 20 22 22 24 88
4 6065759264651119 23 12 22 23 80
5 5719593711976420 15 15 22 20 72
6 0396155328194171 14 13 14 14 55
7 6947355605509084 17 14 23 23 77
8 0571941990343623 27 27 19 22 95
9 9215007091398633 25 27 24 26 102
10 0217783606386164 15 12 18 19 64
11 0101447693513767 19 17 18 20 74
12 9878638322361175 20 18 22 23 83
13 5161095523893168 26 27 25 26 104
14 8699322111898200 22 21 18 22 83
15 2773932986116256 27 28 22 21 98 نمره اضطراری
16 3195636745712566 23 26 20 24 93
17 5882150591712427 18 18 18 22 76 نمره اضطراری
18 7553155409544117 26 27 22 23 98
19 9391095183105687 20 21 21 22 84
20 0705014427117186 22 27 19 20 88
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.